Make your own free website on Tripod.com

tourtemple.gif (14102 bytes)

Tour temple / ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคอีสาน

ภาคใต้ / กรุงเทพมหานคร

 

   วัด คือ ศาสนสถานที่ใช้ประกอบกิจพิธีของพระพุทธศาสนา     ภายในวัดประกอบด้วยสถานที่สำคัญๆ เช่น  พระอุโบสถ  พระวิหาร   เจดีย์  ศาลาการเปรียญ   หอระฆัง ฯลฯ      ซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้นอกจากมีความสำคัญในด้าน ศาสนาแล้ว   ยังเป็นสถานที่ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทยอีกด้วย เพราะ เป็นศูนย์รวมความสวยงามของ ศิลปะไทยในด้านต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม   จิตรกรรม ฯลฯ

thong2.gif (19008 bytes)

  ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา  ในประเทศไทยจึงมีวัดอยู่มากมาย   สมัยโบราณวัดเป็นสถานที่ที่มีความ สำคัญกับสังคมไทยมาก    เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม   และเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ     วัดจึงเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาโดยตลอด   เมื่อเป็นเด็กก็ใช้วัดเป็นสถานที่วิ่งเล่นและเล่าเรียนหนังสือ    หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยกันในงานวัดเมื่อมีเทศกาลงานบุญต่างๆ  คนแก่คนเฒ่าหาความสงุบสุขในบั้นปลายของ ชีวิตด้วยการไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม

run.gif (23212 bytes)

   web site Tour temple มีจุดประสงค์ให้ผู้ที่เข้ามาชมได้ทราบถึงความสำคัญของวัดต่างๆ   ได้เห็นความงดงามของ ศิลปะแบบไทยๆ ที่เราควรภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพชนรุ่นก่อนๆ   และมีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึกในจิตใจของ เยาวชนให้รัก  หวงแหน   และช่วยกันรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทย   ให้คงอยู่เป็นเอกษณ์ของคนไทยสืบต่อไป  

   chern2.gif (10936 bytes)

 

homej.gif (2462 bytes)      godoor.gif (3582 bytes)

picture.jpg (17408 bytes)

จัดทำโดย
   ด.ญ. ณัชยา    รอดชีวี
     ด.ญ. วรพินท์    วิจิตรกำจร

  ข้อมูลจาก : หนังสือวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร   สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช เรื่องโดยจิราพร   อังกูรสุทธิพันธ์
                     :
แผ่นซีดีรอม ( CD ROM ) ไปดูให้เต็มตาความล้ำค่าเต็มไทย