Make your own free website on Tripod.com

tourtemple.gif (14102 bytes)

Tour temple / ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคอีสาน

ภาคใต้ / กรุงเทพมหานคร

ภาคอีสาน

wpe2.jpg (23708 bytes)

วัดภูดานแต้

   วัดภูดานแต้หรือเรียกว่าวัดพุทโธธัมมะธะโร   ในบริเวณ วัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางห้ามมาร มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มีประชาชน จากที่ต่างๆ เข้าไปนมัสการและชมความงามของบริเวณวัด อยู่เสมอ   วัดนี้ตั้งอยู่ทางถนนชยางกูร (ทางหลวงหมายเลข 212) บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 15 กม. ตรงหลักกม.ที่ 134
วัดอุดมคงคาคีรีเขต

   วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคก อำเภอมัจาคีรี เป็นวัดป่าของหลวงปู่ผาง ซึ่งเคยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ง แต่มีอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ผางอยู่ในบรเวณวัด นอกจากนี้วัดที่ยังมีเจดีย์และพระอุโบสถที่สวยงาม   และบริเวณรอบๆที่ตั้งของวัดที่ตั้ง ที่อยู่ทางเชิงเขามีต้นไม้ป่าขึ้นอยู่ร่มรื่น   เป็นสถานที่ที่เน้นการปฏิบัติวิปัสสนา

wpe3.jpg (11702 bytes)

 
salaloi2.jpg (12840 bytes)

วัดศาลาลอย

   วัดศาลาลอย   อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา   อยู่ติดกับลำตะคลอง    ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำมูล   ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระอุโบสถแบบแปลก   เป็นลักษณะศิลปประยุกต์  สร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น    ใช้วัสดุพื้นเมือง คือ ใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน      วัดนี้ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียร
โกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516

 


วัดบูรพาภิราม

   วัดบูรพาภิราม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ทิศตะวันออก ถนนผดุงพา- นิช   มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรัตนมงคล มหามุนี   สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก   ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง    ความสูงขององค์พระจากพระบาทถึงยอดพระเกศ   สูงถึง 59 เมตร 20 เซนติ- เมตร   ด้านทิศตะวันออกของบริเวณอยู่ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า   ซึ่งเป็นที่สร้างศาลาศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ   ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ดนับถือมาก

boonrapa.jpg (14451 bytes)

ma.jpg (8279 bytes)

 

backdoor.gif (3615 bytes)     homej.gif (2462 bytes)     godoor.gif (3582 bytes)