Make your own free website on Tripod.com

tourtemple.gif (14102 bytes)

 

Tour temple / ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคอีสาน

ภาคใต้ / กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง


keame2.jpg (16315 bytes)

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

   วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร   อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยาใน เขตตำบลสวนใหญ่     ด้านหน้าของวัดติดริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนด้านหลังติดต่อกับ ถนนพิบูลสงคราม   พื้นที่ทั้งวัดมีประมาณ 26 ไร่เศษ   เป็นพระอารามหลวง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร  เป็นวัดหลวงมาแต่ครั้งอยุธยา ต่อมา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร   สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์พระบรมราชินี ทรงขอมาอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทรงปฏิสังขรณ์ใหม่  เรียกว่าวัดเขมา     ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอาราม และพระราชทานนาม สร้อยต่อท้ายว่า "วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร"
  ภายในวัดมีพระตำหนักแดง และ พระที่นั่งมณเฑียร    ส่วนพระมหาเจดีย์ ตั้งอยู่ ด้านหลังของโบสถ์สูง 30 เมตร  ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแกสมัยอยุธยา   อัณเชิณมาจากพระราชวังจันทร์เกษม

 


prapatomjeadee.jpg (11708 bytes)

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

   วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร       ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ ที่ใหญ่และสูงที่สุด ของไทย และเป็นเจดีย์ทีเก่าแก่ที่สุด    จังหวัดนครปฐมได้ใช้ตราพระปฐมเจดีย์เป็น ตราประจำจังหวัด   พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โปรดเกล้าให้ครอบองค์เดิมที่   ชำรุดและหังพังลง   การก่อ- สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2413  มีความสูง 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว  ฐานวัดโดยรอบได้ 5 เส้น 17 วา 3 ศอกภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้     ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามยิ่งขึ้น   และถือว่าวัด พระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6

 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

   วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร   อยู่ในจังหวัดสระบุรี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท   ปูชนียสถานที่สำคัญคือ "รอยพระพุทะบาท" ที่ประทับไว้ใน แผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจพันธคีรี   ลักษณะของรอยพระบาท คล้ายเท้าคน กว้าง 21 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว   ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประการ   จึงโปรดให้สร้าง มณฑปครอบไว้ ต่อมาได้สร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย    พระอุโบสถและพระวิหาร ต่างๆ ล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาท   ซึ่งเป็นที่เก็บ รวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่ายิ่ง

foot.jpg (11655 bytes)

 

 


center1.jpg (14292 bytes)

วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

     วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) อยู่ที่บ้านโคกหม้อ  จังหวัด สิงห์บุรี ภายในบริเวรวัดมีพระปรางค์ วึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ- นารายณ์มหาราช    องค์ปรางค์สูง 30 วา ฐานกว้าง 10 วา ก่อด้วยอิฐแบบ ปรางค์ไทย สูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพดฐานเตี้ย ภายในกลวง มีคูหาสี่เหลี่ยม- จัตุรัส บนผนังคูหามีร่องรอยภาพจิตรกรรม ฝาผนังอยู่เล็กน้อย มีภูเขาและมีรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา    นอกจากนั้นยังมีร่องรอย ของเตาเผา ปรากฏอยู่ประมาณ 3-4 เตา วัดพระปรางค์ ถูกขึ้นทะเบียน เป็น โบราณ สถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

waipra.jpg (6064 bytes)

 

backdoor.gif (3615 bytes)     homej.gif (2462 bytes)     godoor.gif (3582 bytes)