Make your own free website on Tripod.com

tourtemple.gif (14102 bytes)

Tour temple / ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคอีสาน

ภาคใต้ / กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

 wpe1.jpg (6028 bytes)


วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

     วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเวียง อำเภอไชยา ห่างจาก ที่ตั้งอำเภอไชยา 1 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้น ตามแบบลัทธิ มหายาน   ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคดซึ่งประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 wpeA.jpg (8696 bytes)

วัดสุวรรณคูหา

     วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา     วัดสุวรรณคูหานี้ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่น่าสนใจ และมีความสำคัญที่สุด ของชาวพังงา เนื่องจาก เป็น โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี   บริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่ง   ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลาย- แห่ง ทั้งที่ต่ำและที่สูง ถ้ำที่สำคัญมี ถ้ำใหญ่   ถ้ำแจ้ง  ถ้ำมืด  และถ้ำแก้ว

 

วัดพะโคะ

   วัดพะโคะ   หรือวัดราชประดิษฐาน   ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา   วัดพะโคะเป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด มีปประวัติความเป็นมาว่า วันหนึ่งได้มีโจรสลัดแล่นเรือ เลียบมาตามฝั่งเห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่ มีลักษณะแปลกจึงคิดจะลองดี จึงได้จอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป   เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่ก็เกิด เหตุเรือแล่นไปไม่ได้ ทำอย่างไรก็ไม้สำเร็จ   เรือจึงต้องจอดอยู่เช่นนั้น หลายวันจนในที่สุดน้ำจืดก็หมดลง   โจรสลัดมีความเดือดร้อน สมเด็จพะโคะสงสาร   จึงได้เอาเท้าข้างซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วงและน้ำทะเลก้กลายเป็นน้ำจืด   โจรสลัดก็ เกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ตั้งแต่นั้นมา ประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก

pakoe.jpg (21062 bytes)

pra.jpg (5731 bytes)

 

backdoor.gif (3615 bytes)     homej.gif (2462 bytes)     godoor.gif (3582 bytes)