Make your own free website on Tripod.com

tourtemple.gif (14102 bytes)

Tour temple / ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคอีสาน

ภาคใต้ / กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

wpe3.jpg (10490 bytes)

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

    วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัด พิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นวัดหลวงชั้นเอก "วรมหาวิหาร" ภายในวิหารของวัด เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธ- ชินราช     หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองคำสำริด ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม และพระศรีศาสดา              

     พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชนั้นสวยงามมาก เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็น เปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า  ทีฒงฺคฺลี  และได้รับการกล่าวขานว่าเป็น พระพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก
     ทางเข้าพระวิหารด้านหน้ามีประตูขนานใหญ่ประดับด้วยมุขสวยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2299 เป็นฝีมือช่างหลวง สมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ      ด้านหลังพระอัฎฐารส เป็นพระปรางค์ประธาน สร้างแบบ สมัยอยุธยาต้อนต้น   
     นอกจากนี้ยังมี "พระเหลือ" ซึ่งพญาลิไทย ได้รับสั่งให้ช่าง นำเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา มารวมกันหล่อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดเล็ก และพระสาวกยืน อีก 2 คน ประดิษฐานในวิหารน้อย เรียกว่า "พระวิหารพระเหลือ"

 
anayo2.jpg (11542 bytes)

วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม

    วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัมอยู่ในจังหวัด พะเยา   เป็นวัดซึ่งมีบริเวณกว้างขวางมาก มีพระ- ครูปลัดสัมมพิพัฒนตญานาจารย์ (พระครูไพบูลย์) เป็นเจ้าอาวาส         บริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สูง 18 เมตร หน้าตักกว้าง 12 เมตร ลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลาย องค์ อาทิ พระพุทธ- ไสยาศสาน์ พระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปปางนาคปรกสร้างด้วยความประณีตสวยงาม แบบศิลปะไทยรัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา  เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง เครื่องบูชาพระแก้วมรกต ที่ทำด้วยทองคำ และ ของมีค่าต่างๆ จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม   บริเวณลานจอดรถชั้นล่างมีร้านขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นวัดอนาโยได้ 2 ทาง คือ ทางบันได และ ทางรถยนต์

 

วัดพระธาตุดอยกองมู

     วัดพระธาตุดอยกองมูมีชื่อเรียกแต่เดิมว่า วัดปลายดอน ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกกลางเมืองของจังหวัด แม่ฮ่องสอน   ประกอบด้วยพระธาตุ เจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์   พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่"   เมื่อพ.ศ. 2403   ส่วนเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อพ.ศ. 2417 โดย"พญาสิงหนาทราชา" เจ้าผู้ครองแม่ฮ่องสอนคนแรก                         จากวัดพระธาตุดอยกองมู สามารถมองเห็นภูมิประเทศ และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

 

wpe4.jpg (14568 bytes)

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

   วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารอยู่ในจังหวัดน่าน   เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 74 ที่ค้นพบภายในวัดกล่าวว่า พระยาพลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อพ.ศ.2091 วัดนี้มีเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20   รอบเจดีย์มีรูปช้าง โผล่ออกมาครึ่งตัว   นอกจากนั้นวัดช้างค้ำยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา ชื่อ "พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี" ซึ่งเป็นทองคำ 65 %  สูง 1.45 เมตร   ยอดพระโมฬีประดิษฐานอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส

changkam1.jpg (16707 bytes)

meaw.jpg (7591 bytes)

 

backdoor.gif (3615 bytes)     homej.gif (2462 bytes)     godoor.gif (3582 bytes)